Tagolog - Filipino - Non-Discrimination & Translation Services
PAUNAWA:

Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-316-462-5000.