CHÚ Ý:

Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-316-462-5000.
ВНИМАНИЕ:

Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-316-462-5000.
ACHTUNG:

Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-316-462-5000.
注意:

如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-316-462-5000。
주의:

한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-316-462-5000 번으로 전화해 주십시오.